Sektor 2, red 4, grobno mesto 9

Prezime i ime Godina rođenja i smrti
Dr. Fenyves Ferenc 1885-1935
Baruch Erzsébet 1894-1944 Auschwitz
Fenyves Pál 1921-1944 Kolomea
Fenyves Lajos 1890-1945
Gereb Klára 1897-1944 Auschwitz

DSCF0321DSCF0322